Aihearkisto: Yleinen

Erityiskevät päättyi edustajiston ryhmäpuheenvuoroihin – AU vaati panostuksia kuntavaikuttamiseen, kv-opiskelijoiden asemaan ja reagoivaan edunvalvontaan

(In English Below)

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan vuotta 2020 on värittänyt muun yhteiskunnan tavoin koronaviruksen aiheuttamat erityistoimet. Huhtikuun ja toukokuun kokoukset on historiallisesti järjestetty etäyhteyksien avulla.

Olosuhteista huolimatta JYYssä on tapahtunut paljon kevään aikana. Alvarin unionia hallituksessa edustavat Aleksi Murtojärvi (kunta ja vaikuttaminen, Kampus Kustannus) ja Niklas Pelkonen (kulttuuri, Jylkkäri) ovat koordinoineet kevään aikana kahta suurta projektia: Aleksi yleispoliittisen linjapaperin päivittämistä (Lue lisää täältä) ja Niklas Ilokiven alakerran uudistamista (Lue lisää täältä). Lisäksi JYYssä on muun muassa viety eteenpäin organisaatiouudistusta, rakennushankkeita ja hiilijalanjäljen pienentämistä.

Toukokuun etäkokouksessa edustajisto käänsi katseitaan jo vuoteen 2021 lähetyskeskustelulla, jossa pidettiin ryhmäpuheenvuorot ensi vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin raameista. Alvarin unionin puheenjohtaja Topias Peltonen korosti ryhmämme puolesta panostuksia kuntavaikuttamiseen, kv-opiskelijoiden asemaan ja reagoivaan edunvalvontaan. Lue puheenvuoro alta:

”Arvoisa edustajisto.

On vaikea olla uskomatta, etteikö tämän kevään ja mahdollisesti vielä hamaan tulevaisuuteen jatkuvat erityisolot vaikuttaisi myös ylioppilaskunnan toimintaan. Alvarin unioni haluaa kuitenkin rohkaista edustajistoa toimimaan pitkäjänteisesti ja harkiten takaamalla riittävät resurssit toimintaan, mikäli pääsemme palaamaan normaaliin elämään ensi vuoden puolella.

JYY on lähes historiallisesti aloittanut valmistautumisen kuntavaaleihin jo tämän vuoden toimintasuunnitelmassa. Pidämme tätä erinomaisena ja kannatettavana käytäntönä, mutta varsinainen vaalityö on edessä ensi vuonna. Noin kolmasosa Jyväskylän asukkaista on opiskelijoita, ja kaupungin suurimpana opiskelijajärjestönä meidän on huolehdittava, että edustamamme ihmiset myös huomioidaan vaalien alla käytävässä keskustelussa.

Tämä työ ei kuitenkaan saa jäädä pelkkiin vaaleihin. Tänä vuonna JYYssä on tarkoitus pohtia kuntasektorin tulevaisuutta, ja toiminnan jatkuvuuden kehittämiseen täytyy löytyä ratkaisuja. Kaupunkiin kohdistuva vaikuttaminen ei ole kestävää, jos sen koordinointi on pelkästään vuosittain vaihtuvan hallituksen jäsenen vastuulla. Oli kyse sitten puolipäiväisestä uudesta työntekijästä tai nykyisen toimiston tehtävien uudelleenjärjestelystä, kuntavaikuttamista täytyy alkaa tehdä koordinoidummin. Viimeistään ensi vuonna on aika saada tähän uusia käytäntöjä, kun toimistolla aletaan luoda kontakteja uusiin päättäjiin.

Yliopistoyhteisön tulisi olla aidosti kaksikielinen ja saavutettava myös muille kuin suomea äidinkielenään puhuville. Tällä hetkellä meillä ei käytännön kannalta ole tarvetta työskennellä edustajistossa ja hallituksessa englanniksi, mutta emme myöskään juurikaan tarjoa mitään tapaa seurata ylioppilaskunnan päätöksentekoa suorana muuten kuin suomenkielellä. Alvarin unioni haluaa, että JYYn käännösresursseja lisätään ja mahdollisuutta esimerkiksi kääntäjäharjoittelijan ottamiseen selvitetään. Kansainvälisiä opiskelijoiden osallistamista varten seuraavalle edustajistokaudelle pitäisi olla selkeä suunnitelma siitä, miten englantia puhuva opiskelija voisi työskennellä edustajistossa.

Älkäämme myöskään unohda koronan jalkoihin tämän vuoden toimintasuunnitelmasta löytyvää kansainvälisten opiskelijoiden työelämätapahtumaa, joka suunnitelmien mukaan järjestettäisiin keväällä 2021. Kv-opiskelijoiden työllistymisestä tuntuu olevan valtava kiinnostus päällä niin kansallisella tasolla, kaupungin kuin yritystenkin puolesta. JYYn osaamista tämän aiheen tiimoilta kannattaa hyödyntää raudan ollessa kuuma.

Lopuksi haluaisimme korostaa edunvalvontaa yleisesti, onhan se ylioppilaskunnan tärkein tehtävä. Tämän vuoden budjettiin lisättiin ns. reagointiraha, jolla hallitus voi nopeasti tehdä päätöksen esimerkiksi bussikuljetuksen järjestämisestä opiskelijoiden mielenilmauksiin. Edunvalvonta on siinä mielessä mielenkiintoista, että koskaan ei voi tietää, mitä kapuloita tulevaisuus tuo opiskelijoiden rattaisiin. JYYn kokoisella ylioppilaskunnalla täytyy olla mahdollista reagoida vastaan tuleviin haasteisiin ja organisoida vaikuttamiskampanjoita nopeallakin aikataululla. Kyse ei myöskään ole vain Jyväskylässä tehtävästä työstä, vaan kansallisen tason vaikuttamisesta, jota tehdään linkkinä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Haluaisimme siis nähdä pysyvämmäksi sovittua ratkaisua tämän kaltaiseen reagointiin, tehdään se sitten kyseisen reagointirahan tai hallituksen käyttövaraa korottamalla.”

The special spring ended with group speeches by the Council – AU called for investments in municipal affairs, the status of international students and responsive advocacy

The year 2020 of the Student Union of the University of Jyväskylä, like the rest of society, has been colored by special measures caused by the coronavirus. The April and May meetings of Council of Representives have historically been held remotely.

Despite the circumstances, a lot has happened at JYY during the spring. Aleksi Murtojärvi (Municipal Affairs and Lobbying, Kampus Kustannus) and Niklas Pelkonen (Cultural Affairs, Student Newspaper Jylkkäri), who represent Union of Alvar in the Board, have coordinated two major projects during the spring: Aleksi updating general policy paper (Read more here) and Niklas renovating Ilokivi’s ground floor. In addition, JYY has taken forward organizational reform, construction projects and reducing the carbon footprint.

At the remote meeting in May, the Council of Representives turned its gaze to year 2021 with a group speeches on framework of next year’s action plan and budget. On behalf of our group, Topias Peltonen, Chair of Union of Alvar, emphasized the investments in municipal affairs, the status of international students and responsive advocacy. Read the speech below:

”Dear Council of Representatives.

Special circumstances that will continue for the unforeseeable future will probably affect the activities of the Student Union. However, the Union of Alvar wants to encourage the Council to act on a long-term and prudent basis, guaranteeing sufficient resources for action if we can return to normal life next year.

JYY has – in an almost historic way – started preparing for the municipal election already in this year’s action plan. We consider this to be an excellent and worthwhile practice, but the actual election work is ahead next year. About a third of Jyväskylä’s residents are students, and as the city’s largest student organization, we must ensure that the people we represent are taken into account in the debate that takes place during the election.

However, this work must go beyond the election itself. This year, JYY intends to consider the future of its municipal affairs, and solutions must be found to develop the continuity of operations. Influencing a city is not sustainable if its coordination responsibility lays on only one annually changing member of the Board. Whether it is a part-time new employee or a reorganization of tasks at the Student Union office, municipal advocacy needs to start to be done in a more coordinated way. Next year at the latest, it is time to get new practices for this, as the office begins to establish contacts with new decision-makers.

The university community should be genuinely bilingual and also accessible to those who don’t speak Finnish. At the moment, from a practical point of view, we do not need to work in the Council or in the Board in English, but we also offer few ways to follow the Student Union’s decision-making directly in other than Finnish. The Union of Alvar wants JYY’s translation resources to be increased and the possibility of hiring a translator trainee to be explored. For the involvement of international students, there should be a clear plan in place for the next term of Council for an English-speaking student to work in the Council of Representatives.

Let us also not forget the working life event for international students found in this year’s action plan, which is scheduled to take place in spring 2021. There seems to be a huge interest in the employment of international students at the national level, by the city and by companies. JYY’s expertise in this area should be utilized when the iron is hot.

Finally, we would like to emphasize advocacy work in general, which is the most important task of the Student Union. In this year’s budget there is a so-called reaction money, with which the Board can quickly make a decision, for example, to arrange a bus transport for student demonstrations. Advocacy is interesting in the sense that you can never know what comes ahead. JYY must be able to react to future challenges and organize advocacy campaigns even on short notice. It is also not just about the work being done in Jyväskylä, but about influencing the national level, which is done together with other student organizations. We would therefore like to see a more permanent solution for this kind of response.”

AU:lta kaksi ehdokasta JYYn hallitukseen // UoA has two candidates for JYY’s Board

(In English below)

Alvarin unioni on asettanut kaksi ehdokasta JYYn hallituksen jäseniksi vuodelle 2020. Aleksi Murtojärvi hakee viestintävastaavaksi ja Niklas Pelkonen kulttuurivastaavaksi.

Ensimmäistä vuotta viestintää opiskeleva Aleksi valittiin syksyn edustajistovaaleissa varsinaiseksi edaattoriksi. Aikaisemmin hän on tehnyt pitkän uran niin ainejärjestöissä kuin viestintätehtävissä eri organisaatioissa. Kokemusta on karttunut myös työtehtävien merkeissä esimerkiksi nuorisoalan kattojärjestö Allianssissa, Puolustusvoimissa sekä sosiaalisen median palvelu Jodelissa. Aleksi näkee ylioppilaskunnan brändiuudistuksen loistavana tilaisuutena tuoda JYYn monipuolista ja laadukasta toimintaa paremmin koko jäsenistön tietouteen. Lisäksi hän haluaisi entisestään panostaa edunvalvonnasta tehtävään viestintään ja luoda mittareita eri viestintäkanavien tarkoituksenmukaisuuden seuraamiselle.

 

Neljättä vuotta journalistiikkaa opiskeleva Niklas on toiminut aktiivisesti JYYn kulttuurivaliokunnassa ja Lööppi ry:n hallituksessa kulttuurivastaavana. Kulttuurivaliokunnassa Niklas on muun muassa ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa vuoden 2019 edustajistovaalivalvojaisten ohjelmaa. Toimittajana hän on työskennellyt monien erilaisten kulttuuriaiheiden parissa. Vuonna 2020 Niklasta kiinnostaa erityisesti Ilokiven monitoimitilan tulevaisuuden suunnittelu.

“AU:lla on jälleen kaksi erinomaista ehdokasta JYYn hallitukseen! Aleksin pitkä kokemus organisaatioiden viestinnästä tulee todella tarpeeseen, kun ylioppilaskunnan uutta brändiä lanseerataan, ja Niklaksen monipuolinen tausta kulttuurin ja tapahtumien järjestämisen parissa on korvaamaton Ilokiven alakerran tulevaisuutta suunnitellessa,” Alvarin unionin puheenjohtaja Teemu Vasama kommentoi ehdokkaita.

Hallitusehdokkaiden haastattelut ja hallitusneuvottelut käydään ylioppilastalo Ilokivessä maanantaina 2.12. Muutoksena suhteessa aikaisempiin vuosiin tällä kertaa neuvotellaan ainoastaan yksi päävastuualue kullekin hallituksen jäsenelle. Alvarin unionin neuvottelijoina toimivat Teemu Vasama ja Matti Heikkilä.

* * * * *

The Union of Alvar has two candidates for the Board of Executives of the Student Union for 2020. Aleksi Murtojärvi is running for the position of Communications and Niklas Pelkonen for Culture.

“The Union of Alvar has once again two excellent candidates for JYY’s Board! Aleksi’s long experience with organisational communications comes in handy with the launch of the Student Union’s new brand, and Niklas’s diverse experience in culture and event organizing is indispensable when planning the future of Ilokivi’s BlackBox,” UoA’s chairperson Teemu Vasama comments.

All the candidates are interviewed publically at the Student House Ilokivi on Monday December 2nd. Negotiations to form the next Board take place after the interviews. As a change compared to previous years, this time only the main area of responsibility is negotiated for each member of the Board. UoA’s negotiators are Teemu Vasama and Matti Heikkilä.

Alvarin unionin vaaliohjelma 2019 // Union of Alvar’s election platform 2019

(In English below)

Alvarin unioni on julkaissut vaaliohjelmansa syksyn 2019 ylioppilaskunnan edustajistovaaleihin. Vaaliteemat rakentuvat neljän kärjen ympärille: haluamme tasavertaisesti tukea kaikille järjestöille, vaikuttavaa ja näkyvää edunvalvontaa, aidosti kaksikielisen ja kansainvälisen yliopiston sekä ylioppilaskunnan toimivan vastuullisuuden edelläkävijänä. Tulevalle edustajistokaudelle asetetaan jokaisesta teemasta lisäksi useita konkreettisia tavoitteita, joita Alvarin unioni seuraavassa edustajistossa vie tarmokkaasti eteenpäin.

Edustajistovaalien äänestyspäivät ovat 31.10., 1.11. sekä 4.-6.11. Äänestää voi äänestyspäivinä kätevästi netissä!

* * * * *

The Union of Alvar has published its election platform for the Student Union Council elections of Fall 2019. The platform is centred around four themes: equal support for all associations, effective and visible advocacy, a truly bilingual and international University and the Student Union as a pioneer in responsibility. Each theme includes several concrete goals for the coming Council term.

The voting days for the election are the 31st of October, the 1st of November and 4th-6th of November. You’re able to vote conveniently online!

Alvarin unioni on valmis edustajistovaaleihin, oletko sinä? // The Union of Alvar is ready for Council elections, are you?

banneriv5-2

Picture: JYY

(In English below)

Uuden lukuvuoden alun tunnistaa vähintään kahdesta varmasta merkistä: Agoralle ei meinaa saada pyöräänsä parkkiin, ja puolenpäivän aikoihin saa unohtaa haaveet nopeasta lounaasta. Uudet (ja vanhat) opiskelijat ovat vihdoin saapuneet kesän jälkeen kampukselle!

Nämä ilmiöt toistuvat joka syksy, mutta tänä syksynä on kaiken lisäksi vielä jotain hieman erityisempää: ylioppilaskunnalle valitaan vaaleilla uusi edustajisto kahden vuoden kaudelle. Ehdokasasettelu päättyy 1.10. ja äänestämään pääsee vaalipäivinä 31.10., 1.11. ja 4.–6.11. kätevästi netissä. Jokaisella yliopisto-opiskelijalla on oikeus äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa! Vaaleista lisää tietoa yleisellä tasolla löytyy täältä: https://jyy.fi/edustajistovaalit/

Ylioppilaskuntamme JYY on läsnä jollain tavalla lähes kaikessa, mitä opiskelijan arjessa tapahtuu, sillä esimerkiksi Kortepohjan ylioppilaskylä ja Ilokiven lounasravintola ovat suoraan JYYn omistuksessa ja Semmastakin omistetaan iso siivu. Kämppien ja ruuan tarjoamisen lisäksi ylioppilaskunta tekee laajaa edunvalvontaa niin yliopiston, kaupungin kuin eduskunnan suuntaan opiskelijoiden arjen parantamiseksi – unohtamatta tietenkään ainejärjestöjen tukemista ja lukuisten tapahtumien järjestämistä.

Kuka sitten päättää, mihin suuntaan ylioppilaskylää kehitetään tai mitkä ovat ylioppilaskunnan edunvalvonnan terävimmät kärjet? Tähän vastaus löytyy edustajistosta, joka on ikään kuin ylioppilaskunnan oma parlamentti: se päättää virallisista edunvalvonnan linjoista (käy kurkkaamassa tuore linjapaperi), hyväksyy ylioppilaskylän miljoonainvestoinnit ja ohjaa ylimpänä päätöksentekijänä oikeastaan kaikkea JYYn toimintaa.

Alvarin unioni on toiminut edustajistossa omana ainejärjestötaustaisena ryhmänään vuodesta 2015 saakka. Alusta asti meille on ollut tärkeää varmistaa, että ylioppilaskunta tukee erityisesti pienempiä ainejärjestöjä niin avustusten kuin koulutusten muodossa. Olemme peräänkuuluttaneet yliopistoyhteisön ja ylioppilaskunnan kansainvälistymisen ja kielellisen saavutettavuuden merkitystä. Olemme olleet laajan ja tehokkaan edunvalvonnan ja vaikuttamistyön puolestapuhujia. Haluamme myös, että ylioppilaskunta muistaa globaalin vastuunsa ja huomioi kestävän kehityksen periaatteet kaikessa toiminnassaan. Näillä teemoilla – järjestöt, kansainvälisyys, laadukas edunvalvonta ja vastuullisuus – kampanjoimme myös tämän syksyn vaaleissa. Jotain ideaa siitä, mitä AU on aikaisemmin saanut aikaiseksi voit lukea esimerkiksi täältä.

Jos sinua kiinnostaa kuulla lisää Alvarin unionista tai lähteä meidän kauttamme ehdolle, ole rohkeasti yhteydessä esimerkiksi allekirjoittaneeseen (teemu.e.vasama@student.jyu.fi)! Olet myös lämpimästi tervetullut AU:n uusien iltaan maanantaina 23.9. klo 18 alkaen Musican BoomBoxiin. Tilaisuus on avoin kaikille, eli voit vain tulla paikalle nauttimaan pienestä purtavasta ja kuuntelemaan lisää JYYstä ja AU:n teemoista sitoutumatta sen enempään. Toivottavasti nähdään siellä!

Teemu Vasama
Alvarin unionin puheenjohtaja

* * * * *

There are two sure signs of the new academic year starting: it’s nearly impossible to park your bike at Agora and you can forget about trying to grab a quick lunch at noon. Freshmen (and the older students) have arrived on campus!

These phenomena are true for every autumn, but this time there is something a bit more special as well: a new Council of Representatives is elected for the Student Union JYY. Candidacies can be declared until the 1st of October and voting takes place online on the 31st of October, 1st of November and 4th–6th of November. Every student at the University of Jyväskylä has the right to become a candidate as well as vote in the election. You can find more general information about the election here: https://jyy.fi/en/election/.

Our Student Union JYY is present in one way or another in almost everything that takes place in a student’s daily life: for example the Kortepohja student village and the Ilokivi restaurant are both directly owned and operated by the Student Union, which also owns a significant part of Semma restaurants. In addition to providing apartments and food to students, the Student Union does a lot of advocacy work inside the academic community, the city of Jyväskylä and even in national politics – all to improve the life of students. The Student Union also supports the numerous student associations and organizes a lot of events among many other things.

But who decides which direction the Kortepohja student village should be developed or what are the most important goals of advocacy work? The answer is the Council, which is quite like the Student Union’s very own Parliament: it decides on policy goals, approves the seven-figure investments in the student village and as the highest decision-making body directs all the activities of the Student Union.

The Union of Alvar has been a Council group since 2015. Having our roots in local student associations instead of political parties, it’s very important to us that JYY support particularly the smaller associations both in terms of financial support and training. We have stressed the importance of internationalisation and linguistic accessibility both in the academic community at large as well as in the Student Union itself. We have long been proponents of high-quality and effective advocacy and lobbying. We also want the Student Union to recognize its global responsibilities and take principles of sustainable development into account in all of its activities. These themes – support for associations, internationalisation and linguistic accessibility, effective advocacy and responsibility – form the core of our election platform in this autumn’s elections as well.

If you’re interested in hearing more about the Union of Alvar or becoming a candidate on our electoral list, please don’t hesitate to contact me (teemu.e.vasama@student.jyu.fi) or others in our group! You are also more than welcome to our newcomers’ evening event on Monday the 23rd of September starting at 6pm in BoomBox in the Musica building on Seminaarinmäki. The event is open to everyone, so you can just come there to enjoy some snacks and hear more about JYY and the Union of Alvar without committing to anything more than that. Hope to see you there!

Teemu Vasama
Chairperson of the Union of Alvar

Edaattorit  – mitä me oikein teemme?

Edustajisto koostuu edustajiston jäsenistä eli edaattoreista. Alvarin unionilla on toiseksi eniten paikkoja 41-jäsenisessä edustajistossa, yhteensä meitä siellä vaikuttaa kahdeksan. Mutta mitä me oikein teemme ja mitä kaikkea edustajistotyöhön kuuluu?

Oikeita tapoja toimia edaattorina on yhtä monta, kun jäseniä edustajistossa istuu. Jokaisella meistä on oma tyylimme ja tapamme. Ryhmämme varsinaiset jäsenet ovat vaihtuneet jonkin verran kauden aikana johtuen esimerkiksi varsinaisten jäsenten vaihto-opiskelusta sekä JYYn hallitukseen lähtemisestä. Pöydässämme on istunut lähes 20 alvaria, ja varajäsenten sekä muiden kiinnostuneiden osallistuminen on enemmän kuin suotavaa!

Edustajistotyöskentely ei rajaudu kuitenkaan ainoastaan kuukausittaisiin edustajiston kokouksiin. Tapaamme yhdessä ryhmämme kanssa kokousviikolla, jotta kokouksessa käsiteltävät asiat ovat kaikille selvät ja pystymme muodostamaan yhteisiä näkemyksiä kokouksen asioihin. Jokaisessa ryhmässä toimii ryhmävastaava, joka tapaa myös muiden ryhmien ryhmävastaavia ja täten kertoo meille muille kaikki tarvittavat tiedot koskien tulevaa kokousta. Säännöllisten ryhmätapaamisten lisäksi JYY järjestää myös iltakouluja, joissa saamme tietää enemmän käsittelyyn tulevista asioista, pääsemme syventymään aiheisiin ja kysymään kysymyksiä.

Edaattoreista ja varaedaattoreista kootaan myös erilaisia parlamentaarisia työryhmiä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla edustajistoryhmillä on oma edustajansa työryhmässä. Esimerkiksi JYYn yleispoliittista linjapaperia valmisteltiin tällaisessa työryhmässä. Lisäksi on paljon muita vaikuttamisen paikkoja: yleisessä valintatoimikunnassa haastatellaan hallinnon opiskelijaedustajia valintaa varten. Myös siellä on jokaisesta ryhmästä edustus. Alvareita vaikuttaa myös Jylkkärin johtokunnassa sekä Kampus kustannuksen toimitusneuvostossa unohtamatta JYYn hallitusta, jossa pääsee kokopäiväisen vaikuttamisen pariin.

Vaikuttamisen mahdollisuudet ylioppilaskunnassa ovat siis lähes loputtomat. Jokainen voi kuitenkin päättää millä tavoin ryhmän sekä edustajiston toimintaan osallistuu. Jokaisella on omat lähtökohdat ja mahdollisuudet olla toiminnassamme mukana, joten haluamme antaa kaikille mahdollisuuden osallistua. Ryhmässämme on tälläkin hetkellä omien sanojensa mukaisia ”aktiivisia läsnäolijoita” sekä niitä, jotka ovat perillä lähes kaikesta. Olet sitten jokin näistä välistä tai täysin ulkopuolella, tule mukaan toimintaamme!

Yhteystiedot

Teemu Vasama, puheenjohtaja
teemu.e.vasama@student.jyu.fi

Heidi Lindberg, ryhmävastaava
heidi.j.lindberg@student.jyu.fi

Aate Autio, vararyhmävastaava
aate.m.autio@student.jyu.fi

 

Alvarin unionin vuosi 2018 – Mitä olemme saaneet aikaan?

Ensimmäinen vuosi edustajiston kaksivuotiskaudella on takana päin ja onkin hyvä katsahtaa hieman viime vuoteen ja siihen, mitä kaikkea olemme saaneet aikaan. Paljon on vielä töitä tehtävänä, mutta hyvään suuntaan ollaan menossa!

Järjestöjen tukeminen
Alvarin unioni on ainejärjestöpohjainen edustajistoryhmä, joten meille erityisen tärkeää on järjestöjen toimivuus ja JYYn tuki ja apu piirissään toimiville järjestöille. Kauden 2017 lopulla vaalirinki Järjestöjen ääni eli Alvarin unioni, Luonnontieteilijät sekä P&D tekivät aloitteen JYYn piirissä toimivienjärjestöjen yleisavustuksen uudistamisesta sekä siitä, että JYYn tulisi pystyä tukea järjestöjä muutenkin kuin rahallisesti. Myös jaettavaan avustussummaan toivottiin korotusta. Hallituksen vastaus ilahdutti ryhmiämme suuresti ja saimme konkreettisia näyttöjä vuoden 2018 aikana.

Aloitteemme johdosta JYYn budjettiin budjetoitiin vuodelle 2018 3000 € enemmän rahaa järjestösektorille kuin aiemmin, yhteensä siis 23 000 €. Vaikka aloitteemme perusajatuksena oli muukin kuin rahallinen tuki järjestöille, ei järjestösektorin vahvistamista voi koskaan tehdä liikaa myöskään rahallisella puolella.

Yleisavustus muutettiin vuoden 2018 toiminta-avustukseksi ja samalla siitä tehtiin kaksiosainen. Keväällä järjestöt saivat hakea perusosaa ja marraskuussa loppua osaa avustuksesta perustuen vuoden toimintaan. Kaksiosaisuus sekä pisteytyksen selkeyttäminen avaavat järjestöille rahanjakoperusteita sekä sitä, mihin suuntaan JYY haluaa järjestöjen kehittävän toimintaansa. Uudistus kevensi järjestöjen avustushakua sekä antoi mahdollisuuden peilata järjestön toimintaa oman vuoden toimintaan.

Kolmanneksi vastaukseksi aloitteeseen kerrottiin ideoista koskien eri vastaavien koulutuksia sekä ajankohtaisia aiheita. Vuoden aikana pääsimmekin seuraamaan järjestösektorin koulutuksista järjestötoimijoille koskien toimintaa eri vastuualueilla tai ajankohtaisia aiheita kuten GDPR:ä.

JYYn vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan on myös kirjattu projektiksi Järjestöt ja valiokunnat osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentajana. Erityisesti vanhan Sikariklubin muuttaminen Puheenjohtajaforumiksi on asialistalla, ja tavoitteena on osallistaa järjestötoimijoita entistä enemmän esimerkiksi koulutusten ideointiin ja toteutukseen. Valiokuntia on tarkoitus hyödyntää paremmin  myös järjestöjen vastaavien vertaistapaamisina. Myös niille sektoreille, joilla ei ole valiokuntaa, pyritään luomaan pysyvärakenteiset vertaistapaamiset.

Keväällä 2018 edustajistoryhmät saivat mahdollisuuden pitää ryhmäpuheenvuorot edustajiston kokouksessa koskien budjettia. Myös tässä puheenvuorossa otimme esille järjestöjen tuen tärkeyden. Lisää ryhmäpuheenvuorostamme voit lukea täältä.

Järjestösektori on siis menossa hyvään suuntaan ja haluamme kiittää koko järjestösektoria.

Kielellinen tasa-arvo
Budjettia koskevassa ryhmäpuheenvuorossamme otimme esille myös kielellisen tasa-arvon. Ehdotimme puheessamme määrärahojen lisäämistä käännösbudjettiin. Moni JYYn jäsen ei puhu äidinkielenään suomea, joten JYYn tulee kiinnittää huomiota merkittävästi myös heihin. Käännösmäärärahojen myötä hallituslaiset sekä asiantuntijat pystyisivät kiinnittämään huomiota täysillä työhönsä.

Iloksemme JYYn toimintasuunnitelma sisältää projektin nimeltään Kielellisen esteettömyyden periaatteiden määrittäminen. Projektissa tarkastellaan JYYn viestinnän ja päätöksenteon sisältöjä ja sitä, mitä on merkityksellistä tuottaa molemmilla kielillä. JYY alkaa myös toteuttaa tiivistelmiä edustajiston kokousten päätöskohdista englanniksi ja kannustaa järjestöjä kaksikieliseen viestintään. Vuoden 2019 aikana on lisäksi tarkoitus luoda kaksikielisen viestinnän periaatteet. Käännöspalkkiot on lisätty vuoden 2019 budjettiin, jotta hallituslaisten ja asiantuntijoiden ei tarvitsisi käyttää resurssejaan käännöstyöhön.

Sähköinen aloitejärjestelmä
Syksyn aluksi toimme edustajistolle aloitteen sähköisestä aloitejärjestelmästä, jota kannattivat peräti kaikki edustajistoryhmät. Sähköinen aloitejärjestelmä toisi JYYn jäsenet keskeiseksi osaksi päätöksentekoa, minkä lisäksi se lisäisi jäsenten tietoisuutta päätöksenteon vaiheista ja periaatteista. Hallituksen vastaus aloitteeseen oli meille mieleinen, sillä aloitejärjestelmä on yksi vuoden 2019 toimintasuunnitelmaprojekteista ja aloitejärjestelmälle on osoitettu myös budjetissa rahaa.

Vuoden 2018 aikana Alvarin unionin edaattorit ovat olleet aktiivisia edustajiston kokouksissa ja haastaneet hallitusta. Vuoden 2018 aikana JYYlle tehtiin yleispoliittinen linjapaperi, jota kaikkien edustajistoryhmien edustajista koostunut parlamentaarinen työryhmä työsti. Linjapaperin myötä saimme JYYlle kirjattua linjat, mikä varmasti helpottaa hallituksen työskentelyä ja tuo ylioppilaskunnan vaikuttamistyöhön pitkäjänteisyyttä. Hallituksessa työskenteli kolme AU:laista, Topias Peltonen, Heidi Rättyä ja Emilia Trast, jotka tekivät sektoreillaan hienoa työtä.

Vuonna 2019 Peltosen tie jatkuu JYYn hallituksen puheenjohtajana ja Rättyä toimii Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksessa. Vuoden 2019 aikana JYYn hallituksessa toimii Alvarin unionista myös Ville Härsilä, jonka vastuualueinaan ympäristö ja kansainvälisyys ja Nikolas Bursiewicz vastuullaan korkeakoulupolitiikka ja viestintä. Kaikki pääsevät käsiksi saman tien toimintasuunnitelmaprojekteihin ja muuhun JYYn toimintaan.

Vuonna 2019 haluamme jatkaa merkityksellistä, vastuullista ja keskustelevaa päätöksentekoa edustajistossa sekä muissa toimielimissä, joissa meitä vaikuttaa. Heti vuoden aluksi toimme esille yhdessä Järjestöjen äänen kanssa kannanoton vastuullisesta ja demokraattisesta päätöksenteosta koskien JYYn taloutta. Kannanottoomme voit tutustua tarkemmin täältä.

Meihin voi olla yhteydessä mikäli haluat olla mukana toiminnassamme, kysyä asioista lisää tai olla paremmin tietoinen meidän tai JYYn toiminnasta. Vuosi 2019 tuo mukanaan monet valtakunnalliset vaalit sekä myös omat edustajistovaalimme. Pysy siis kuulolla!

Yhteystiedot

Teemu Vasama, puheenjohtaja
teemu.e.vasama@student.jyu.fi

Heidi Lindberg, ryhmävastaava
heidi.j.lindberg@student.jyu.fi

Aate Autio, vararyhmävastaava
aate.m.autio@student.jyu.fi

 

Järjestöjen ääni: JYYn talouspäätöksenteosta demokraattisempaa ja vastuullisempaa!

 

Järjestöjen äänen edustajistoryhmät P&D, Alvarin unioni ja Luonnontieteilijät vaativat hallitusta panostamaan ylioppilaskunnan talouteen liittyvän päätöksenteon demokraattisuuteen ja vastuullisuuteen. Edustajistolle tulee antaa enemmän osallistumismahdollisuuksia luomalla JYYlle tämän edustajistokauden aikana keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma.

Tällä hetkellä edustajiston mahdollisuudet vaikuttaa ylioppilaskunnan talouteen ovat valitettavan pienet. JYYn talous on monimutkainen kokonaisuus, joka edellyttää paljon perehtymistä. Lisäksi talousarvion valmisteluprosessi on niin pitkä, että edustajiston jäsenten on vaikea hahmottaa sitä. Luotin Jenni Heikkilä vaatii: ”Edustajiston jäsenille on tarjottava riittävästi taustatietoa ja aikaa perehtymiseen, jotta talousasioista voidaan keskustella ja päättää vastuullisesti!”

Järjestöjen ääni pitää hyvänä viimeaikaista kehitystä kuten edustajiston lähetekeskustelua talousarviosta ja talousarvion formaatin yksinkertaistamista. ”Osallistamisen ja yhteisöllisyyden teemavuosi on loistava tilaisuus tarkastella myös ylioppilaskunnan sisäistä toimintaa – edustajistoa tulee osallistaa entistä enemmän erityisesti talouteen liittyvässä valmistelussa!” painottaa Alvarin unionin puheenjohtaja Teemu Vasama.

JYYn jäsenmaksu on Suomen ylioppilaskuntien suurimpia. Vuonna 2018 ainoastaan Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksu oli JYYn jäsenmaksua korkeampi [Liite 1]. JYYn osuus jäsenmaksusta on noussut 51 prosentilla lukuvuodesta 2012-2013 lukuvuoteen 2016-2017 [Liite 2] olennaisesti sen vuoksi, ettei Ilokiven peruskorjaukseen varauduttu riittävän ajoissa. Järjestöjen ääni painottaa, että ylioppilaskunnan taloutta ja toimintaa on kehitettävä vastuullisesti siten, että jäsenmaksun alentamisesta tulee kestävästi mahdollista pitkällä aikavälillä. ”Olemme tuleville opiskelijasukupolville velkaa vastuullisen päätöksenteon, joten jäsenmaksua on voitava pitkässä juoksussa laskea,” korostaa P&D:n Juho Leskinen.

Lisätietoja:

Juho Leskinen (P&D, juho.h.leskinen at student.jyu.fi)

Teemu Vasama (Alvarin unioni, teemu.e.vasama at student.jyu.fi)

Jenni Heikkilä (Luoti, jenni.w.heikkila at student.jyu.fi)

Liite 1: Lukuvuoden 2018–2019 jäsenmaksut eri ylioppilaskunnissa

 

yokuntien-jasenmaksut-web

Lähde: https://www.tylkkari.fi/uutiset/kallein-ylioppilaskunnan-jasenmaksu-40-prosenttia-tyyriimpi-kuin-halvin

 

Liite 2: JYYn jäsenmaksun kehitys 2012-2020

 

Lukuvuosi 2012-2013: 94,50 €, JYYn osuus 50,50€, YTHS:n osuus 44€

Lukuvuosi 2013-2014: 99,50 €, JYYn osuus 55,50€, YTHS:n osuus 44€

Lukuvuosi 2014-2015: 102,50€, JYYn osuus 58,50€, YTHS:n osuus 44€

Lukuvuosi 2015-2016: 116,50 €, JYYn osuus 62,50€, YTHS:n osuus 54€

Lukuvuosi 2016-2017: 130,50 €, JYYn osuus 76,50€, YTHS:n osuus 54€

Lukuvuosi 2017-2018: 130,50 €, JYYn osuus 76,50 €, YTHS:n osuus 54€

Lukuvuosi 2018-2019: 130,50 €, JYYn osuus 76,50 €, YTHS:n osuus 54€

Lukuvuosi 2019-2020: 133,50€, JYYn osuus 76,50 €, YTHS:n osuus 57€

 

Kolme Alvarin unionin ehdokasta JYYn hallitukseen vuodelle 2019 / Three Union of Alvar candidates elected to JYY’s board for 2019

JYYn edustajisto on päättänyt kokouksessaan 4.12. JYYn hallituksesta vuodelle 2019. Kaikki Alvarin unionin ehdokkaat on valittu hallitukseen ensi vuodelle. Alvareiden Topias Peltonen toimii 2019 hallituksen puheenjohtajana ja Ville Härsilä ja Nikolas Bursiewicz hallituksen jäseninä. Muina jäseninä toimivat Roosa Hämäläinen (P&D), Jiri Honkala (P&D), Nella Heikinmäki (Luonnontieteilijät), Markus Kulmala (Luonnontieteilijät), Leo Toiminen (JYYn vihreät opiskelijat), Katriina Tikanmäki (Jyväskylän keskustaopiskelijat) ja Ira Vainikainen (Jyviva). Edustajistoa johtaa vuonna 2019 Jyvivan Sonja Karppinen ja varapuheenjohtajana toimii JYYn Demariopiskelijoiden Aino Rytkönen.

JYY-logo-mustaUuden hallituksen jäsenten sektorit julkaistaan järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Onnea kaikille valituille!

JYY’s Council of Representatives has voted on the Student Union’s board for 2019 at its meeting today. All of the Union of Alvar’s candidates were elected to the board. UA candidate Topias Peltonen was elected chair of the board. In addition, Ville Härsilä and Nikolas Bursiewicz of were elected members of the board. Other members elected are Roosa Hämäläinen (P&D), Jiri Honkala (P&D), Nella Heikinmäki (Luonnontieteilijät), Markus Kulmala (Luonnontieteilijät), Leo Toiminen (JYYn vihreät opiskelijat), Katriina Tikanmäki (Jyväskylän keskustaopiskelijat), and Ira Vainikainen (Jyviva). Sonja Karppinen, of Jyviva was elected chair of the Council of Representatives and Aino Rytkönen, of JYYn Demariopiskelijat was elected vice-chair.

The incoming board’s sector division will be announced after the board’s first meeting.

Congratulations to all those elected!

Alvarin unionin ehdokkaat JYYn hallitukseen vuodelle 2019

Alvarin unionilla on kolme ehdokasta Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 2019.

WhatsApp Image 2018-11-19 at 14.43.10Tänä vuonna JYYn hallituksessa viestintä-, järjestö- ja Jylkkäri-sektoreilla toiminut Topias Peltonen hakee ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019. Topias on pitkän linjan järjestöaktiivi, jolla on JYYn lisäksi kokemusta niin ainejärjestössä, paikallisessa ammattiyhdistyksessä kuin kunnanvaltuustossa toimimisesta. Topias on näiden luottamustoimien myötä oppinut paljon neuvottelu- ja ratkaisunhakemiskykyjä, mutta myös johtajataitoja kahtena vuotena journalistiikan ainejärjestö Lööppi ry:n puheenjohtajana.

“Erityisesti olen sisäistänyt sen, että missä tahansa hallituksessa toimiminen on tiimipeliä, jossa pyritään kohti yhteistä päämäärää. Olen kaikkien kanssa toimeen tuleva aktiivinen toimija, joka tekee kaikkensa ryhmähengen ylläpitämiseksi ja asiallisen työskentely-ympäristön säilymiseksi.”

Alvarin unionin ehdokas Nick Bursiewicz hakee ylioppilaskunnan hallituksen jäseneksi vuodelle 2019. Nick on kolmannen vuoden englannin opiskelija. Ainejärjestötasolla hän on  tehnyt englannin opiskelijoiden edunvalvontaa Magna Carta ry:n koulutuspoliittisena vastaavana, tutorina ja tänä vuonna puheenjohtajana. JYYn edustajiston jäsenenä ja Alvarin unionin vararyhmävastaavana hän on puhunut ylioppilaskunnan viestinnän kielellisen esteettömyyden ja toiminnan osallistavuuden puolesta.

WhatsApp Image 2018-11-19 at 14.51.23“Ensi vuonna työskennellään ylioppilaskunnan osallistavuuden ja yhteisöllisyyden parantamiseksi, ja tässä täytyy huomioida sekä suomen- että englanninkieliset opiskelijat. Tuleva vuosi on myös vaalivaikuttamisen kannalta äärimmäisen tärkeä ylioppilasliikkeelle, ja JYYn täytyy kantaa kortensa kekoon. Eduskuntavaaleissa korkeakouluopiskelijoiden kannalta tärkeimpiä teemoja on korkeakoulutuksen rahoituksen lisääminen. Kuluvalla hallituskaudella tehdyt massiiviset koulutusleikkaukset eivät saa toistua, vaan yliopistojen rahoituksen tasoa tulee nostaa. Samaan aikaan meidän on tehtävä näkyväksi meidän yliopiston sisäinen edunvalvontamme. Meidän täytyy tehdä selkeäksi, että edunvalvonta ei tapahdu pelkästään silloin, kun opiskelijan oikeuksia uhataan, vaan se on jatkuvaa toimintaa, jossa onnistutaan joka päivä.”

Alvarin unionin Ville Härsilä on ehdolla ylioppilaskunnan hallituksen jäseneksi vuodelle 2019. Ville on ollut aktiivisesti mukana järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa. Hän on ollut vaikuttamassa muun muassa AmnWhatsApp Image 2018-11-19 at 12.11.48estyn kampanjoissa, Planin paikallisverkostossa ja ESN:n hallituksessa ulkomaanvaihdon aikana. Ville opiskelee neljättä vuotta yhteiskuntapolitiikkaa ja on kiinnostunut ratkomaan esimerkiksi globalisaatioon, ilmastonmuutokseen ja eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä myös opiskelijaliikkeen piirissä.

“Toimittuani edustajistossa olen huomannut, kuinka merkittäviä vaikuttajia ylioppilaskunnat ovat paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Kun kansainvälisten opiskelijoiden tutorin tehtävissä kuulin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksujen suuruudesta, tiesin, että asialle on tehtävä jotain. Lukuvuosimaksut tulee poistaa, sillä ne asettavat kansainväliset opiskelijat eriarvoiseen asemaan, eivätkä ne käytännössä edes tuota yliopistolle tuottoja. Ylioppilaskunnan tulee kantaa vastuunsa ympäristöasioista sekä edistää näkyvästi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Konkreettisena esimerkkinä kierrätyksen parantaminen Kortepohjassa olisi hyvä tavoite ensi vuodelle. Lisäksi ylioppilaskunnan pitää omalta osaltaan tukea kehitystä siellä, missä apua eniten tarvitaan.

”Alvarin unioni tarjoaa jälleen parastaan JYYn hallitukseen. Topias on lämmin ja kokenut johtaja, joka osaa taitavasti luotsata ylioppilaskunnan vaalien supervuoteen. Nick ja Ville ovat monialaisia ja aikaansaavia osaajia, joilla on erinomaiset valmiudet toimia JYYn hallituksessa. Tämä loistava kolmikko pitää huolen siitä, että JYY on entistäkin vaikuttavampi, näkyvämpi ja osallistavampi toimija ensi vuonna,” SYL:n hallituksen jäsen ja vuoden 2017 JYYn hallituksen puheenjohtaja Teemu Vasama hehkuttaa Alvarin unionin ehdokkaita.

Alvarin unionin hallitusneuvottelijat ovat Juha Närhi (juha.a.narhi@student.jyu.fi) sekä Topias Kähärä (topias.a.kahara@student.jyu.fi)

Rahaa! Terveisiä toukokuun edarista

 

 

Toukokuun edarissa kuumimpana puheenaiheena oli raha.

 

 

nicktoukokuupuhe

Toinen ryhmyrimme Nick Bursiewicz esittelemässä ideoitamme ensi vuoden budjettiin.

Toukokuun kokouksessa käsiteltiin Kortepohjan ylioppilaskylän B-rakennuksen korjauksen toimeenpanoa ja rahoitusta, JYYn lainojen korkosuojauksia sekä loppuvuodelle asetettavaa lisäbudjettia, joka on juuriaan JYY Palvelut Oy:lta saamistamme osingoista. Tämän lisäksi puheenjohtaja Forsgrén ehdotti, että edariryhmät voisivat kukin kommentoida lyhykäisesti omia tavoitteitaan ja painopisteitään ensi vuoden budjettiin, ennen kuin itse kokousmoukarointi alkaa syksyllä. Alvarin unioni tarttui tilaisuuteen, ja toisen ryhmävastaavamme Nick Bursiewiczin englanniksi lausuma puheenvuoromme korosti seuraavien seikkojen huomioonottamista budjettia luodessa:

 

 

 

Järjestötoimijoiden koulutuksen lisärahoittaminen sekä edunvalvontaan panostaminen Ylioppilaskunnan kustantamon tulevaisuus

 

Myös vuonna 2019 on tärkeää panostaa jäsenille näkyvään tukeen ja toimintaan eli yleiseen edunvalvontaan. Tämän lisäksi järjestöistä ja järjestötoimijoista muodostuneena edustajistoryhmänä toivomme tämän vuoden panostusten lisäksi myös määrärahoja järjestötoimijoiden koulutukseen vuodelle 2019. Järjestötoimijat ovat yleensä pestissään vain vuoden, ja tämän myötä onkin keskityttävä tehokkaaseen ja nopeaan koulutukseen, jotta jäsenistö saa parasta mahdollista tukea myös JYYn piirissä toimivilta aine- ja harrastejärjestöiltä. Tämäkään ei tule tapahtumaan ilman resursseja?

 

Puheemme oli englanniksi syystä

 

Huomattavan suuri osa jäsenistöstämme puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ja on siis toimintamme saavuttavuuden kannalta äärimmäisen tärkeää, että JYY viestii etevästi muillakin kielillä kuin suomeksi. Tämän myötä ehdotimme puheenvuorossamme määrärahojen nostamista JYYn julkaisujen englanninkielisiä käännöksiä varten. Tällä hetkellä käännökset ovat hallituslaisten sekä asiantuntijoiden käsissä – vaikka toimistolla on miltei poikkeuksetta englannin kielen taitureita, on tämä kuitenkin heille oman vastuualueen ulkopuolista työtä ja täten resurssien hukkaamista.

 

Ylioppilaskuntamme kustantamon tulevaisuus

 

Puheenvuorossamme ehdotimme, että ylioppilaskunnan kustantamon Kampus Kustannuksen statusta ja roolia tulisi tarkastella kriittisemmin osana ylioppilaskuntamme toimintaa. Tällä AU ei tietenkään tarkoita koko kustantamon yksioikoista maahanajamista, vaan uudelleenorganisoimisen mahdollisuuksia – miten toimintaa, joka ei välttämättä näy jäsenistölle turhan selkeästi, voisi reorganisoida jotta toiminnan menoja voisi vähentää? Miten ylijäävää rahaa voisi käyttää muihin ylioppilaskunnan jäseniä palveleviin toimintoihin?

Ääni jäsenille 2010-luvun keinoin

 

Kaiken yllämainitun lisäksi toivoimme puheenvuorossamme määrärahoja sähköisen aloitejärjestelmän pilotointia varten. Syksyn ensimmäisessä edustajiston kokouksessa Alvarin unioni aikoo tehdä aloitteen kyseisen järjestelmän pilotoinnin aloittamisesta ja siihen liittyvistä selvityksistä. Kun hankkeelle on varattuna ensi vuoden budjetissa rahaa, on vuoden 2019 hallitus sidottu toimimaan asian puolesta. Toivommekin näkevämme sähköisen aloitejärjestelmän JYYssä jo ensi vuonna!