Vaaliteemat 2019

Tukea tasavertaisesti kaikille järjestöille

Ainejärjestöt tekevät arvokasta työtä paikallisella tasolla, ja ylioppilaskunnan tehtävänä on tukea niitä ja antaa niille tarvittavat työkalut tehdä työnsä hyvin. JYY fasilitoi kaikkien yliopiston ainejärjestöjen monipuolista yhteistyötä ja kohtelee piirissään toimivia järjestöjä tasavertaisesti. JYYn jakamien avustusten suuruus on hyvällä tasolla, ja keskeisenä tavoitteena on parantaa tietoisuutta osallistumis- ja järjestämisavustuksista. Kansainvälisyys on luonteva osa ainejärjestöjen toimintaa, ja ylioppilaskunta tukee ainejärjestöjä siinä.

Tavoitteita edustajistokaudelle 2020-2021:

 • JYY kehittää järjestöille tarjottavia syventäviä koulutuksia.
 • JYY varmistaa, että myös kansainväliset järjestöt ja ei-suomenkieliset järjestötoimijat saavat riittävän koulutuksen.
 • JYY panostaa järjestötoimijoiden vertaistuen fasilitointiin.
 • JYY pyrkii varmistamaan, että kaikilla ainejärjestöillä on riittävät ja tehtävään soveltuvat ainejärjestötilat sekä saatavilla tiloja myös tapahtumien järjestämiseen.
 • JYY kehittää ratkaisuja siihen, että GDPR:n aikakautena ainejärjestöt ja kansainväliset opiskelijat pystyisivät löytämään toisensa mahdollisimman hyvin.

Vaikuttavaa ja näkyvää edunvalvontaa

Ylioppilaskunta on ainoa taho, joka valvoo kaikkien yliopiston opiskelijoiden etuja. Edunvalvonnan on oltava strategista, tavoitteellista ja systemaattista. Ylioppilaskunnan on viestittävä aktiivisesti tekemästään edunvalvonnasta: kaikkien opiskelijoiden tulisi tietää, mitä ylioppilaskunnan tekemä edunvalvonta on. Yliopiston sisäistä edunvalvontaa tehdään aktiivisesti yhteistyössä sekä ainejärjestöjen että hallinnon opiskelijaedustajien kanssa.

Tavoitteita edustajistokaudelle 2020-2021:

 • JYY vahvistaa yhteistyötä hallinnon opiskelijaedustajien kanssa esimerkiksi tiiviimmällä yhteydenpidolla.
 • JYY ottaa vahvemman ja näkyvämmän roolin kansallisen tason edunvalvonnassa ottamalla esimerkiksi enemmän kantaa kansallisiin kysymyksiin.
 • JYY valmistautuu vuoden 2021 kuntavaaleihin hyvissä ajoin, ja tuo kuntavaikuttamiseen asiantuntijaresurssia ja jatkuvuutta.
 • JYYllä on aktiivinen ja rakentava rooli yliopiston uuden strategian toimeenpanossa ja JYY hyödyntää sitä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
 • JYY on tiiviisti mukana yliopistolla tehtävässä systemaattisessa yhdenvertaisuustyössä.

Aidosti kaksikielinen ja kansainvälinen yliopisto

Kaikilla Jyväskylän yliopiston opiskelijoilla tulee olla saavutettavat mahdollisuudet kansainvälistyä. Kansainvälisten maisteriohjelmien laatuun panostetaan ja englanninkielisiä kursseja pitävillä opettajilla on oltava riittävä kielitaito. Alvarin unioni vastustaa EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville asetettuja lukuvuosimaksuja. Apurahajärjestelmän on oltava selkeä ja ennakoitavissa, ja siinä tulisi huomioida myös saavutettavuuskysymykset. Yliopistoyhteisön tulisi olla aidosti kaksikielinen ja saavutettava myös muille kuin suomea äidinkielenään puhuville. Täten myös ylioppilaskunnan on tarjottava tasavertaiset mahdollisuudet osallistumiselle, mikä tarkoittaa myös sitä, että kansainvälisten opiskelijoiden tulee olla mahdollista toimia edustajistossa ja hallituksessa. Ylioppilaskunta pyrkii osaltaan tuomaan suomalaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita lähemmäs toisiaan.

Tavoitteita edustajistokaudelle 2020-2021:

 • JYYn käännösresursseja lisätään ja mahdollisuutta esimerkiksi kääntäjäharjoittelijan ottamiseen selvitetään.
 • Kielellistä saavutettavuutta JYYn piirissä parannetaan esimerkiksi kääntämällä vähintään tiivistelmät edustajiston esityslistoista ja päätöksistä englanniksi.
 • JYY vaikuttaa yliopistoon, jotta sen nettisivut ja yliopistoyhteisön sisäinen viestintä olisivat kielellisesti saavutettavampia ja jotta kaikilla opiskelijoilla kielitaidosta riippumatta olisi pääsy samaan tietoon.
 • JYY pyrkii varmistamaan kaikkien yliopiston opiskelijoiden yhtäläiset mahdollisuudet saada kansainvälistä kokemusta esimerkiksi vaihdon tai ulkomaanharjoittelun kautta.
 • JYY työskentelee yhdessä Jyväskylän kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien kehittämiseksi.
 • JYY kehittää suomalaisten opiskelijoiden ja kansainvälisten opiskelijoiden tutoreiden välistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa.

Ylioppilaskunta vastuullisuuden edelläkävijänä

Kaiken ylioppilaskunnan toiminnan tulee olla ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista. JYY on edelläkävijä kestävän kehityksen toteuttamisessa paikallisesti ja kannustaa on myös sidosryhmiään asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita. JYY on vastuullinen työnantaja, joka huolehtii työntekijöiden ja luottamustoimessa olevien opiskelijoiden hyvinvoinnista ja tasavertaisesta kohtelusta. JYYn taloudesta ja omaisuudesta pidetään vastuullisesti huolta tulevaisuuden opiskelijasukupolvia ajatellen.

Tavoitteita edustajistokaudelle 2020-2021:

 • JYY suunnittelee pitkän aikavälin tavoitteet oman toimintansa päästöjen nollaamiseksi.
 • JYYn liiketoiminta hakee investoinneilleen aktiivisesti vihreää rahoitusta ja rakentaa mahdollisimman pienillä hiilipäästöillä.
 • Kortepohjan ylioppilaskylässä panostetaan esimerkiksi energian ja veden säästämiseen sekä kierrättämismahdollisuuksien – erityisesti muovin – lisäämiseen.
 • JYY on mukana alueellisissa kestävän kehityksen ja ekologisen vastuullisuuden hankkeissa.
 • JYYn jäsenmaksua ei nosteta ilman painavia perusteita.
 • JYYn hallituksen työnjakoa selkeytetään.